Journal archive for Google Scholar Robot!Volume 12, Number 43 (2020-9)


as
مدلسازی و شبیه سازی حرکت ربات مارمانند با استفاده از شبکه مولد مرکزی الگو CPG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Converting protein sequence to image for classification with convolutional neural network
تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه‌بندی با شبکه عصبی کانولوشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The aware genetic algorithm of the best member, applied to graph coloring and metric-dimension of the graph problems
الگوریتم ژنتیکِ آگاه از بهترین عضو با کاربرد در رنگ‌آمیزی و بعدمتریک گراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Classification-based Mechanism to Improve Adaptation Rate Methods based on Probing: Evaluation on a Real Testbed
یک سازوکار مبتنی بر دسته‌بندی جهت بهبود روش های تطبیق نرخ ارسال مبتنی بر کاوش: ارزیابی بر روی بستر واقعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textual analysis of central bank news in forecasting long-term trend of Tehran stock exchange index
تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش‌بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept drift detection in business processes by analyzing the traces variants in event logs
شناسایی رانش مفهوم در فرآیندهای کسب و کار با تحلیل گونه ی پیمایش ها در سابقه‌ی رویدادها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incentive reward mechanism for Participants to the human computing system of Intrusion Detection Based on Game Theory
ارائه مکانیزم پاداش‌دهی مشوق برای مشارکت‌کنندگان در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ بر اساس نظریه بازی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using a multi-objective optimization algorithm for tasks allocate in the cloud-based systems to reduce energy consumption
استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستم‌های مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved Method Based on Label Propagation and Greedy Approaches for Community Detection in Dynamic Social Networks
ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر انتشار برچسب و رویکرد بهینه سازی ماژولاریتی برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the value of collected data and reducing energy consumption by using network coding and mobile sinks in wireless sensor networks
افزایش مقدار داده جمع‌آوری شده و کاهش مصرف انرژی با استفاده از کدگذاری شبکه و سینک‌های متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved Method for Detecting Phishing Websites Using Data Mining on Web Pages
بهبود روش شناسایی وب سایت فیشینگ با استفاده از داده‌کاوی روی صفحات وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing E-Government Readiness in Iranian Universities, Case Study: Tarbiat Modares University
ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2020-3)


Polar Diagram of Points with Moving Pole
نمودار قطبی نقاط با قطب متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

context-aware travel recommender system exploiting from Geo-tagged photos
سیستم توصیه‌گر زمینه آگاه سفر با بهره‌گیری از اطلاعات عکس‌های برچسب‌دار جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing an evolutionary Method for Community person's stance Detection in social media and news
ارائه یک روش تکاملی در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing A Hybridization of Fuzzy Inference System and Particle Swarm Optimization Algorithm with Deep Learning to Predict Stock Prices
ترکیب دوگانه سیستم استنتاج فازی با الگوریتم بهینه‌‌سازی ازدحام ذرات در پیش‌بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل یادگیری عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

designing acceptance of information technology based on ITAIM model in university research projects ICT area
ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Method to improve the illumination normalization in adult images based on fuzzy neural network
روشی برای کاهش تغییر روشنایی در تصاویر غیراخلاقی بر پایه شبکه عصبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 39 (2019-9)


Criteria for evaluating Influnce value of social media users - framework based on social media mining
معیارهای ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران رسانه های اجتماعی- چارچوبی براساس کاوش رسانه های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigating the effect of using a variety of marketing strategies in social networks to build customersʼ trust
بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی‌های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and explanation Human Resources Knowledge Architecture Model In knowledge-based Organizations Using ISM Approach
طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد ISM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Routing improvement to control congestion in software defined networks by using distributed controllers
بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of Web mining in predicting the stock market price of chemical products group trend
به‌ کارگیری وب‌ کاوی در پیش‌ بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Homogeneous Grouping of E-learners Using Ensemble Clustering
گروه‌بندی همسان یادگیرندگان در محیط الکترونیکی به کمک روش خوشه‌بندی شورایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2018-3)


A new greedy method based on cascade model for the influence maximization problem in social networks.
یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثرسازی نفوذ در شبکه های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Task scheduling in cloud environments using MapReduce framework and genetic algorithm
زمان‌بندی کارها در محیط‌های ابری با استفاده از چارچوب نگاشت – کاهش و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning to Rank for the Persian Web Using the Layered Genetic Programming
یادگیری رتبه‌ بندی محتوای فارسی وب بر مبنای برنامه‌ نویسی ژنتیک چند لایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Design of a FPGA-based Processor for the Cryptographic Algorithms SHA-2
طراحی پردازنده مبتنی بر FPGA برای الگوریتمهای رمزنگاری سری 2-SHA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

introducing a methodology of strategy selection in IT project management
ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Factors Affecting on Crowdfunding of Knowledge Based IT Companies Through Crowd Model Building
تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT از طریق مدلسازی جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 35 (2018-9)


Detection and Extraction of Fault Reports from Online User Reviews
کشف گزارش‌های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Ranking of Parameters Affecting on Information Security Management System
شناسایی و اولویت بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین اجتماعی استان گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air-writing Recognition of Farsi Digits based on Depth Image
تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A framework for enhancing the security of IoT-based Smart homes using IoT-A Reference architecture
ارائه چارچوبی برای ارتقاء امنیت خانه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماری مرجع IoT-A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive turning models and traffic patterns to reduce the optical loss in Photonic Network-on-Chips
مدل های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه های روی تراشه ی نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified orthogonal chaotic imperialist competitive algorithm and its application to improve pattern recognition in the multilayer perceptron neural network
الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون های چند لایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2018-3)


A design of Rectangular Waveguide TM11 to TE10 Mode Converter for S-band Applications
A design of Rectangular Waveguide TM11 to TE10 Mode Converter for S-band Applications
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Analysis of Device to Device Communications Overlaying/Underlaying Cellular Network
Performance Analysis of Device to Device Communications Overlaying/Underlaying Cellular Network
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of the bulk sensitivity and FoM of the plasmonic nanodipole antenna array
Improvement of the bulk sensitivity and FoM of the plasmonic nanodipole antenna array
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the directivity of the plasmonic sectoral horn nanoantenna using lens in its aperture
Improving the directivity of the plasmonic sectoral horn nanoantenna using lens in its aperture
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric analysis of a broadband Archimedean spiral antenna with cavity
Parametric analysis of a broadband Archimedean spiral antenna with cavity
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Participation of Three Brain Tissues in Alzheimer’s disease Diagnosis from Structural MRI
The Participation of Three Brain Tissues in Alzheimer’s disease Diagnosis from Structural MRI
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cyber Threats Foresight Against Iran Based on Attack Vector
Cyber Threats Foresight Against Iran Based on Attack Vector
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 31 (2017-9)


Investigating the Effects of Hardware Parameters on Power Consumptions in SPMV Algorithms on Graphics Processing Units (GPUs)
بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریسهای تنک بر روی پردازندههای گرافیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Present an Initial Estimation Method for Logical Transaction-based Software Projects
ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژه های نرم افزاری مبتنی بر تراکنش منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IMPROVE THE RECOMMENDER SYSTEM USING SEMANTIC WEB
بهبود سیستم‌های توصیه گر با کمک وب معنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model to improve banking by Using customer knowledge management and Mobile Banking and Its Impact on Customer Loyalty
مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hardwar Trojan classification and implementation and offer a new detection approach
دسته بندی و پیاده سازی تروجان های سخت افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multicast computer network routing using genetic algorithm and ant colony
مسیریابی شبکه های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2017-3)


Vision-based Entrance Detection in Outdoor Scenes
تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design a Model Of System Dynamics (SD) On The Policy Of Upgrading Indices Of Iran ICT Network
طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاستگذاری ارتقای شاخصهای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A method for clustering customers using RFM model and grey numbers in terms of uncertainty
ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

using clustering in AODV routing protocol for vehicular ad-hoc networks on highway scenario
استفاده از خوشه بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ranking Lack of Success Factors of Electronic Commerce in Technical Infrastructure in Tile and Ceramic Factories in Meybod County
اولویت بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی : کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A conceptual model for identification of eservices quality in Iranian estores
ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 27 (2016-9)


Understanding the users’ initial trust of social networks
درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrating data envelopment analysis and decision tree models In order to evaluate information technology-based units
تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Model for detecting intrusion with Mobile Agent and Game theory
ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting the Information Technology architecture of hospitals with approach of Implementing in Iran
استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A proper method for the advertising email classification based on user’s profiles
ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New changes of local binary patterns and classification and segmentation of seabed images
تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2016-3)


An Investigation into the Provider Factors of Knowledge Management in the Kermanshah province Communication Company
بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new algorithm based on ensemble learning for learning to rank in information retrieval
ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی در بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beautiful and Meaningful Iranian Names Production by Genetic Algorithm using Artificial Neural Network-Based Fitness Function
تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blind correction of camera lens aberration and de-centering error using modified Zernike model
اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A NEW ALGORITHM FOR FAST INTRA-FRAME MODES SELECTION IN H.264/AVC VIDEO CODING
الگوریتم جدید انتخاب حالت داخل فریمی سریع در استاندارد کدگذاری ویدیویی H.264/AVC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classifying Two Class data using Hyper Rectangle Parallel to the Coordinate Axes
دسته‌بندی داده‌های دورده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 23 (2015-9)


Key Management in Digital Right Management Systems for Offline Mode
مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An optimised hybrid method for ambulance dispatch based on complex networks and Artificial Intelligence
ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a model for IT services based assessment approach, based on IT Governance Model
ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran's Mobile Government Ecosystem Model, Stakeholders Identification and Analysis
مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method to computational intelligence to improve network lifetime in wireless sensor networks
ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimized Modeling for satisfaction in the relationship between a physician and patient based on machine learnin methods
مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2015-3)


A Research Over the Obstacles and Influential Factors on Development of e-Learning Subjects from Perspective of Beneficiaries of CME Program in Jahrom University of Medical Sciences in 2012-2013
تعیین عوامل مؤثر برتوسعۀ آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Sepration of Learnrs in Learning Groups Based on Identifying Learning Style from Their Behavior in Learning Environment
گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه ای آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Effect of Multifactor Model of Improving Critical Thinking in E-learning Environments
بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Degree of Application of Professional Ethics and Vocational Qualifications by the Faculty Members of Virtual Universities of Isfahan and Medical Sciences University of Isfahan
بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal LO Selection in E-Learning Environment Using PSO Algorithm
تخصیص بهینه درس‌پار به کمک الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Faculty Members’ Competency Model in Virtual Environment Comment by the Faculty Members and Students (Based on Ormaner’s Model)
بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 19 (2014-9)


Applying genetic algorithm for automatic service identification based on quality metrics
به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on visual cryptography and providing a proposed method for color images cryptography
مطالعه‌ای بر رمز‌نگاری بصری و ارائه‌ی روش پیشنهادی برای رمزنگاری تصاویر رنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the current situation ICT in rural areas of the country (using the Delphi Method)
واکاوی وضعیت موجود فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی در کشور (کاربرد روش دلفای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Neural Network Ensemble Model for Credit Risk Assessment
ارائه مدل ترکیبی شبکه های عصبی با بهره گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using a Hybrid PSO-GA Method for Capacitor Placement in Distribution Systems
استفاده از یک روش ترکیبی PSO – GA جهت جایابی بهینه خازن در سیستمهای توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2014-3)


طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Document Clustering Based On Ontology and Fuzzy Approach
خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Managerial Examination of the Successful Parameters in the B2C Business
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Menu Location on Visual Attention of Users of Websites
اثر جایگاه منو بر توجه بصری کاریران وب سایت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Information Architecture Framework for Utilizing Social Networks in Iranian Higher Education System
طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی شاخصهای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک (مورد کاوی: وبسایت گلستان دانشگاه پیام‌نور)
چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی شاخصهای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک (مورد کاوی: وبسایت گلستان دانشگاه پیام‌نور)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 15 (2013-4)


الگوریتم‌های ابتکاری برای شبه‌مثلث‌بندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه
الگوریتم‌های ابتکاری برای شبه‌مثلث‌بندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه
| [PDF-FA] | [XML] |

A Satellite Control Method Using Laguerre Model Predictive Control Approach
کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing data throughput in HF channel by decision feedback equalizer employing MC-FQRD-RLS algorithm and weight extraction in data mode
افزایش گذردهی در کانال HF به وسیله همسانساز بازخور تصمیم با الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله و استخراج ضرایب در حالت داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for impacts of Investment in IT on customer satisfaction, using Structural Equation Modeling and Path Analysis
ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-axis attitude control of a micro-satellite by magnetic actuators through-synthesis robust method
کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, simulation and performance comparison of radating elements of reflect array antenna
طراحی، شبیه سازی و مقایسه عملکرد عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2013-1)


Image Processing of steel sheets for Defect Detection by using Gabor Wavelet
پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Medial-axis Enhancement of Tubular Structures and its Application in the Extraction of Portal Veins
تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV
بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV
| [Abstract-FA] | [XML] |

Determination of Optimum SVMs Based on Genetic Algorithm in Classification of Hyper spectral Imagery
تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Improvement of mean shift tracker for tracking of target with variable photometric pattern
اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 4, Number 11 (2012-6)


Relation of emotional intelligence and trends of e-learning in organizations (Case study: Bank employees Alborz Province)
رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Model for Extracting Information from Textual Documents, Based on Text Mining in E-learning
ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن‌کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontology-Based Up gradation of Entrepreneurship Skills Using Educational Portals
ارتقاء مهارت‌های کارآفرینی سرمایه هستان‌نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the e-service quality of Payame Noor University
سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of E-learning by Benchmarking Approach Iran Higher Education as a Case Study
ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1مطالعه موردی: آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multimedia teaching and its effects on learning and retention of English grammar
آموزش به سبک چندرسانه‌ای و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach to Extract and Utilize Learners Social Relationships through Analyzing Forums Structure and Contents
تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2011-1)


Sliding Mode Controller for TCP Congestion Control
کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

DWT-SVD based Semi-Blind Digital Image Watermarking
نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Training MLP Neural Network in Images Compression by GSA Method
آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده‌سازی تصاویر با استفاده از روش GSA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Blind Correction of Lens Aberration Using Modified Zernike Moments
اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌های زرنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Adaptive Probabilistic Flooding for Ad Hoc Networks
یک الگوریتم سیل‌آسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه‌های موردی سیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Designing a Fuzzy Expert System for Selecting an Appropriate Contractor in Information Technology Outsourcing
طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Performance Improvement of Automatic Language Identification Using GMM-SVM Method
در کاربرد تشخیص زبان گفتاری GMM-VSM در قالب سیستم GMM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2010-8)


Personalized E-learning Environment Using Fuzzy Recommender System base on Combination of Learning Style and Cognitive Trait
شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی به کمک توصیه گر فازی مبتنی برتلفیق سبک یادگیری و سبک شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Semiautomatic Creation of Enterprise Mashups Using Semantic Descriptions
ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Design of Secure Communication System by Use of Synchronization of Chaotic Systems
طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combinational Model for Evaluating Organizational Readiness for Data Warehouse Implementation by Using Analytical Hierarchical Process
ارائه مدل تلفیقی برای ارزیابی آمادگی سازمان ها جهت پیاده سازی سیستم انباره داده با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comprehensive Interactive Maturity Model for Mobile government
مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Window-Shopping as an Effective Element to Improve Viral Marketing
تاثیر ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکهای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعبیه ی هندسی درخت درنقاط داخل یک چندضلعی با حداقل تعداد خم
تعبیه ی هندسی درخت درنقاط داخل یک چندضلعی با حداقل تعداد خم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2009-1)


Cross-layer Design for Congestion Control, Routing and Scheduling in Ad-hoc Wireless Networks with considering the Electrical Power of nodes
طراحی لایه- متقاطع برای کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی در شبکه‌های بی‌سیم ad-hocبا در نظر‌گرفتن توان الکتریکی گره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COBIT A Suitable Framework for Measuring IT Governance in Organizations
چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of SIP signaling implementation using QoS parameters
ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fast Method to Compute Radiation Fields of Shaped Reflector Antennas by FFT
محاسبه سریع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحلیل آنتنهای بازتابنده شکل‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new reinforcement learning based multi-agent method for traffic shaping and buffer allocation in routers
یک روش چند عاملی جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شکل‌دهی ترافیک و تخصیص حافظه بافر در روترها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and implementation of a fuzzy expert system for suspicious behavior detection in e-banking system
طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of IQ Imbalance on the BER of Adaptive Modulation in the MIMO System
تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles